خط مشی کیفیت

 

خط مشی سیستم های مدیریت یکپارچه

شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران

 

در دنياي رقابتي امروز، اهمیت، ارزش و جايگاه مشتری بر هیچ سازمانی پوشیده نیست و موفقيت شرکت ها

در گروي رضايتمندي و وفاداري مشتريان مي باشد.

 

شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهرانOSP  ، ارائه کننده کلیه خدمات مهندسی در زمینه مشاوره، آموزش،  راهبری، استقرار و پیاده‌سازیسیستم های مدیریتی، در راستاي استراتژي هاي خود بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللي  ,ISO14001:2015, ISO9001:2015ISO45001:2018در جهت افزایش رضایت ذينفعان و بهبود مستمر خدمات خود گام برداشته است. پياده سازي سيستم مديريت كيفيت و ايجاد محيطي امن و عاري از عوامل آسيب رسان،  به منظور تامين سلامت تمامي افراد، از اولويت هاي اين شركت بوده و در این مسیر با رعایت الزامات استاندارد ISO10015:1999 سعی در جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل و بروز كردن دانش سازماني، مطابق با روندهاي در حال تغيير سازمان، ذينفعان و به اشتراك گذاري و حفظ آن نموده است.

این شرکت به منظور ایجاد و حفظ کیفیت در پروژه های خود و رعایت اصول مشتری مداری و پاسخگويي به انتظارات ذينفعان، اقدام به استقرارسیستم مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استاندارد ISO21500:2012،راهنمای برقراری ارتباط با مشتریان براساس استاندارد   ISO10001:2018، راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریان براساس استاندارد  ISO10002:2018 ،  راهنمای حل اختلاف با مشتریان براساس استاندارد ISO10003:2018، راهنمای پایش و اندازه‌گیری رضایت مشتریان براساس استاندارد   ISO10004:2018كرده است.

همچنین نظر به اهمیت روز افزون اطلاعات در سازمان و حفظ آن به عنوان مزیت رقابتی ، شرکت مهندسی پردازش ساختارهای باز تهران، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس استاندارد  ISO27001:2005را نيز استقرار داده است.

مدیریت شرکت، خود رادرقبال بهبود مستمرسيستم هاي مديريت كيفيت ، مديريت محيط زيست، مديريت ايمني و بهداشت شغلي و سايرسيستم هاي مديريتي و برآورده سازي الزامات قابل كاربرد، اجراي استرات‍ژي هاي سازمان، حفظ و انتقال دانش، افزايش رضايت ذينفعان، مديريت ريسك ها و تغييرات سازمان ، متعهد دانسته و جهت دستيابي به مباني اين استانداردها اصول زير را مد نظر قرار داده است:

-          افزایش رضايت ذينفعان  از طريق ارائه خدمات با كيفيت برتر در ميان رقبا و توسعه بازار

-          مديريت ريسك در راستاي حذف و يا كاهش ريسك هاي با سطح بالا در  پروژه ها و سازمان

-          پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش عملكرد زيست محيطي

-          ارتقا سطح ايمني و سلامت كاركنان از طريق فراهم آوري شرايط كاري ايمن و سالم در راستاي رعايت الزامات قانوني و سازماني

-          برآورده سازي الزامات قانوني و ساير الزامات و تكميل التزام به انطباق

-          حذف خطرات و كاهش ريسك هاي ايمني و بهداشت شغلي

-          به كارگيري مشورت و مشاركت كاركنان و يا نماينده آنها

-          استفاده از كادر تخصصي مجرب جهت ارائه خدمات بهتر برون سازماني و انتقال دانش در سازمان

-          مديريت ارتباط با مشتري و اجراي اثربخش فرآيند رسيدگي به شكايات مشتريان، قضاوت منصفانه و پرهيز از جانبداري در برخورد با مشتريان، عمل به تعهدات شناسه رفتاري سازمان

-          رسيدگي به شكايات حل نشده داخلي از طريق مراجع برون سازماني

-          مديريت تغييرات سازمان از طريق تخصيص مسئوليت ها و اختيارات لازم و تامين منابع در جهت حفظ يكپارچگي سيستم مديريت كيفيت

-          افزايش سطح امنيت اطلاعات در لايه هاي مختلف سازمان از طريق تامين منابع لازم و به روز آوري زيرساخت ها

و در نهایت مدیریت شرکت از کلیه کارکنان انتظار دارد که در راستای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش را نموده و با تبعیت از خط مشی و روش های اجرایی کاری شرکت در جهت بهبود روزافزون اثربخشی و ارائه خدمات برتر به مشتریان گام بردارند.

                                                                                                                                                                                                                                                                       رئيس هيئت مديره          

                                                                                                          ماهان باوند سوادكوهي