اخذ گواهی نامه های شرکت سیمان ایلام

شرکت سیمان ایلام موفق به پیاده سازی و اخذگواهینامه های سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2015 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001:2015 و سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018 و سیستم مدیریت ایمنی ISO45001:2018 با مشاوره شرکت OSP گردید.