موفقیت سیمان هگمتان در اخذ گواهینامه IMS , ISO50001:2011

شرکت سیمان هگمتان با همت مدیران و کارکنان آن مجموعه محترم و مشاوره وهمراهی شرکت 0SP موفق به اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه IMS و سیستم مدیریت انرژی 50001:2011 ISO گردید، این موفقیت را به تمامی عزیزان سیمان هگمتان تبریک عرض می نماییم.