روز مهندس مبارک

*با مهندسان جهان زیباتر است*

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

و روز مهندس بر تمامی مهندسان مبارک باد

*به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران*