نسخه جدید #APQC منتشر گردید.

انجمن کیفیت و بهره وری آمریکا(APQC) از ویرایش جدید چهارچوب طبقه بندی فرآیندی خود(PCF) رو نمایی کرد، مهمترین تغییرات نسخه ۷.۳ این ویرایش شامل این موارد است؛
‏-Design talent development program
‏- Design talent acquisition program
‏- Manage employee information and analytics
‏ -Define business information and analytics strategy
‏-providing sales to customers