استاندارد 10018 که ابزاری مفید برای رؤسا، مدیران، سرپرستان، متخصصان كیفیت، نمایندگان و مدیران منابع انسانی می باشد. به منظور کسب بهترین نتیجه از سوی پرسنل برای اجرای اهداف سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) تدوین شده اس. این استاندارد که ارائه دهنده چهارچوبی  برای پیاده سازی سیستم های مدیریت برای تمامی سازمان ها (با ابعاد بزرگ یا کوچک)، تولیدی یا خدماتی می باشد به عنوان یک راهنما جهت مشارکت شایسته افراد سازمان در پیاده سازی مطلوب و همچنین نگهداری مناسب سیستم های مدیریت کیفیت به کار گرفته می شود.

بطور کل این استاندارد برای پیاده سازی به سه عامل اساسی توجه دارد و این سه عامل عبارتند از:

  • شایستگی: توانایی بهره گیری از دانش و مهارت بمنظور دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده.
  • مشارکت: تعامل و همکاری در تحقق اهداف مشترک تعریف شده.
  • اقداماتی كه در مواجهه با الزامات سیستم مدیریت كیفیت فردی انجام میشود همچون مواردی كه در ISO 9001 مشخص شده است اگر چه ISO 10018  را می توان با سایر استانداردهای سیستم مدیریتی نیز استفاده نمود.