متن و ترجمه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025 (2017)

ترجمه: ماهان باوند سوادکوهی، رامینا باوند سوادکوهی، روژینا باوند سوادکوهی و گروه تحقیقات و مهندسی شرکت OSP

متن و ترجمه استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه IMS

ترجمه: ماهان باوند سوادکوهی، رامینا باوند سوادکوهی، روژینا باوند سوادکوهی و گروه تحقیقات و مهندسی شرکت OSP

متن و ترجمه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان 10004 (2018)

ترجمه: ماهان باوند سوادکوهی، رامینا باوند سوادکوهی، روژینا باوند سوادکوهی و گروه تحقیقات و مهندسی شرکت OSP

متن و ترجمه کتاب عدم قطعیت اندازه گیری برای مبتدیان و کاربرد آن در صنعت سیمان

ترجمه: محمد شعبانی

متن و ترجمه استاندارد سیستم مدیریت انرژی 50001 (2018)

ترجمه: ماهان باوند سوادکوهی، رامینا باوند سوادکوهی، روژینا باوند سوادکوهی و گروه تحقیقات و مهندسی شرکت OSP

سیستم های مدیریت بازدهی آب الزامات همراه با راهنمای استفاده

ترجمه: ماهان باوند سوادکوهی، رامینا باوند سوادکوهی، روژینا باوند سوادکوهی و گروه تحقیقات و مهندسی شرکت OSP