ممیزی داخلی شرکت زرین قطعه سبحان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

جلسه مشاوره پیاده سازی الزامات استانداردهای ISO 9001, ISO14001, ISO45001 و ISO 50001 در واحد تدارکات شرکت سیمان هرمزگان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

کارخانه سیمان نهاوند اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

دوره آموزشی الزامات استانداردهای ISO9001, ISO14001 و ISO45001 در شرکت زرین قطعه سبحان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

ممیزی داخلی شرکت سیمان کارون بهمن ماه ۱۴۰۲

ممیزی داخلی شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز بهمن ماه ۱۴۰۲