استاندارد ISO 22000 یک استاندارد بین المللی است که الزامات یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعریف می کند که تمام سازمان های سراسر زنجیره غذایی را با هر اندازه ای پوشش می دهد. مواد غذایی ناسالم می تواند باعث بیماری، مشکلات جدی سلامتی و حتی تهدید زندگی مصرف کنندگان شود. بنابراین، لازم است کل زنجیره تولید به طور کامل کنترل شود.

استاندارد ISO 22000 الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی را از اولین تماس با مواد خام تا مراحل نهایی مانند بسته بندی، حمل و نقل و انبارش، مشخص می کند. این استاندارد می تواند در هر سازمان – صرف نظر از نوع یا اندازه آن – که در صنایع غذایی دخیل است به کار رود. از تولیدکنندگان خوراک دام و تولیدکنندگان مواد اولیه تا تولید کنندگان مواد غذایی، شرکت های حمل و نقل، انبارها و خرده فروشان.

استاندارد ISO 22000 اصول سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط كنترل بحرانی (HACCP) و مراحل توسعه یافته توسط كمیسیون كدكس مواد غذایی را تكمیل می كند – یک برنامه مشترک بین سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO). به منظور قابلیت ممیزی الزامات این استاندارد، طرح HACCP را با برنامه های پیش نیاز (PRPs) تركیب می کند.