صنعت سیمان

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
1 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
2 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
3 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
4 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
5 سیمان نائین خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1392-1391
6 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
7 سیمان نائین خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
8 سیمان نائین ISO17025:2005
9 سیمان نائین عارضه‌یابی
10 سیمان نائین چارت سازمانی و احراز مشاغل
11 سیمان نائین خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
12 سیمان نائین خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1393-1392
13 سیمان نائین خدمات و نگهداری CE 1393-1392
14 سیمان نائین خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
15 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
16 سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
17 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
18 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
19 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
20 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
21 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
22 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
23 سیمان پیوند گلستان مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
24 سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017
25 سیمان پیوند گلستان عارضه‌یابی
26 سیمان پیوند گلستان چارت سازمانی و احراز مشاغل
27 سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
28 سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداریISO/IEC17025:2005 1393-1392
29 سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداری CE 1393-1392
30 سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
31 سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
32 سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
33 سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
34 سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
35 سیمان بنوید خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
36 سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
37 سیمان بنوید عارضه‌یابی
38 سیمان بنوید چارت سازمانی و احراز مشاغل
39 سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
40 سیمان بنوید خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
41 سیمان بنوید خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1393-1392
42 سیمان بنوید خدمات و نگهداری CE 1393-1392
43 سیمان بنوید خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
44 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
45 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
46 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
47 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
48 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
49 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
50 سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازیISO50001:2011
51 سیمان بوکان خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
52 سیمان بوکان عارضه‌یابی
53 سیمان بوکان چارت سازمانی و احراز مشاغل
54 سیمان بوکان خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
55 سیمان بوکان خدمات و نگهداریISO/IEC17025:2005 1393-1392
56 سیمان بوکان خدمات و نگهداری CE 1393-1392
57 سیمان بوکان خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
58 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
59 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
60 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
61 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
62 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
63 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
64 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
65 سیمان خزر خدمات و نگهداریISO/IEC17025:2005 1392-1391
66 سیمان خزر خدمات و نگهداری IMS 1392-1391 و ISO10001-4
67 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
68 سیمان خزر خدمات و نگهداری IMS 1393-1392 و ISO10001-4
69 سیمان خزر خدمات و نگهداری IMS 1394-1393 و ISO10001-4
70 سیمان خزر عارضه‌یابی
71 سیمان خزر چارت سازمانی و احراز مشاغل
72 سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
73 سیمان خزر خدمات و نگهداری,IMS,CE,ISO17025,ISO10001-41395-1394
74 سيمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
75 سیمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
76 سیمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
77 سیمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
78 سیمان قائن خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001
79 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
80 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
81 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
82 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
83 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
84 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
85 سیمان قشم خدمات و نگهداری ISO10001-4
86 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
87 سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS 1389-1388
88 سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS 1390-1389
89 سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS 1391-1390
90 سیمان قشم TQM
91 سیمان قشم عارضه‌یابی
92 سیمان قشم چارت سازمانی و احراز مشاغل
93 سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
94 سیمان قشم خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1393-1392
95 سیمان قشم خدمات و نگهداری CE 1393-1392
96 سیمان قشم خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
97 سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
98 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
99 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
100 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
101 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
102 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015 1399-1400
103 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015 1399-1400
104 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018 1399-1400
105 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018 1399-1400
106 سیمان شهرکرد مشاو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
107 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE 1399-1400
108 سیمان شهرکرد ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 1399-1400
109 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی 1399-1400
110 سیمان شهرکرد روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی 1399-1400
111 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی HSE 1399-1400
112 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
113 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
114 سیمان شهرکرد خدمات و نگهداری ISO10001-4
115 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
116 سیمان شهرکرد خدمات و نگهداری IMS 1390-1389
117 سیمان شهرکرد خدمات و نگهداری IMS 1391-1390
118 سیمان شهرکرد عارضه‌یابی
119 سیمان شهرکرد چارت سازمانی و احراز مشاغل
120 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
121 سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
122 سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
123 سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
124 سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
125 سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
126 سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
127 سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
128 سیمان کردستان خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
129 سیمان کردستان خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
130 سیمان کردستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1393-1392
131 سیمان کردستان خدمات و نگهداری CE 1393-1392
132 سیمان کردستان خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
133 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
134 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
135 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
136 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
137 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
138 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
139 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018
140 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
141 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
142 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
143 سیمان هگمتان خدمات و نگهداری IMS 1391-1390
144 سیمان هگمتان خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
145 سیمان هگمتان خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS,CE,ISO17025 1394-1393
146 سیمان هگمتان عارضه‌یابی
147 سیمان هگمتان چارت سازمانی و احراز مشاغل
148 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
149 سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018
150 سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
151 سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
152 سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
153 سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
154 سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
155 سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
156 سیمان دشتستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی سیستم ارزیابی زیست‌محیطی ISO14031
157 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1388-1387
158 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1390-1389
159 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS 1386-1385
160 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS 1388-1387
161 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS 1389-1388
162 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS 1390-1389
163 سیمان دشتستان مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی2004 :ISO10002
164 سیمان دشتستان احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
165 سیمان دشتستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
166 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002 1391-1390
167 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002 1392-1391
168 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002 1393-1392
169 سیمان دشتستان خدمات و نگهداری ISO14031,IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO100021395-1394
170 سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
171 سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
172 سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
173 سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی IMS
174 سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
175 سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
176 سیمان خاش خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1390-1389
177 سیمان خاش مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
178 سیمان خاش خدمات و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه IMS
179 سیمان خاش خدمات و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025:2005
180 سیمان خاش خدمات و نگهداری سیستم آرم محصول اروپا CE
181 سیمان خاش IMS,CE,ISO17025خدمات و نگهداري
182 سیمان بهبهان احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
183 سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
184 سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
185 سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
186 سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی IMS
187 سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
188 سیمان بهبهان EFQM
189 سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
190 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
191 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
192 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
193 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی IMS
194 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
195 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
196 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ارزیابی زیست‌محیطی ISO14031
197 سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011
198 سیمان اردستان خدمات و نگهداری IMS 1390-1389
199 سیمان اردستان خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
200 سیمان اردستان عارضه‌یابی
201 سیمان اردستان چارت سازمانی و احراز مشاغل
202 سیمان اردستان خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
203 سیمان اردستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1393-1392
204 سیمان اردستان خدمات و نگهداری CE 1393-1392
205 سیمان اردستان خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
206 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
207 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
208 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
209 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
210 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
211 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018
212 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
213 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
214 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10002:2004
215 سیمان زابل خدمات و نگهداری IMS 1393- 1392
216 سیمان زابل خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1393-1392
217 سیمان زابل خدمات و نگهداری CE 1393-1392
218 سیمان زابل خدمات و نگهداری ISO10001-10004 1393-1392
219 سیمان زابل خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002 1394- 1393
220 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
221 سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018
222 سیمان زنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
223 سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
224 سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
225 سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
226 سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
227 سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی EN16001
228 سیمان خوزستان خدمات و نگهداری IMS 1383-1382
229 سیمان خوزستان خدمات و نگهداری IMS 1385-1384
230 سیمان خوزستان خدمات و نگهداری IMS 1386-1385
231 سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
232 سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
233 سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
234 سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
235 سیمان لارستان عارضه‌یابی
236 سیمان لارستان چارت سازمانی و احراز مشاغل
237 سیمان نی‌ریز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
238 سیمان بجنورد مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
239 سیمان بجنورد مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
240 سیمان بجنورد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
241 سیمان بجنورد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
242 سیمان بجنورد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
243 سیمان بجنورد احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
244 سیمان بجنورد عارضه‌یابی
245 سیمان بجنورد چارت سازمانی و احراز مشاغل
246 سیمان شاهرود مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
247 سیمان ساوه احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
248 سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
249 سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
250 سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
251 سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
252 سیمان ساوه خدمات و نگهداری IMS 1388-1387
253 سیمان خاکستری ساوه EFQM
254 سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
255 سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
256 سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
257 سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
258 سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
259 سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
260 سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
261 سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
262 سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
263 سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
264 سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS 1386-1385
265 سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS 1387-1386
266 سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS 1388-1387
267 سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS 1389-1388
268 سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS 1390-1389
269 سیمان اردبیل عارضه‌یابی
270 سیمان اردبیل چارت سازمانی و احراز مشاغل
271 سیمان فراز فیروزکوه شناسایی و ارزیابی ریسک و جنبه و عارضه‌یابی
272 سيمان فراز فيروزكوه آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
273 سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
274 سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
275 سيمان فراز فيروزكوه خدمات نگهداری ISO50001,OHSAS18001,CE,GOST
276 سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
277 سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
278 سیمان فیروزکوه آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
279 سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
280 سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
281 سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
282 سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
283 سیمان هرمزگان احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
284 سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1382-1381
285 سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1383-1382
286 سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1384-1383
287 سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1385-1384
288 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
289 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
290 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
291 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:20151399-1400
292 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:20151399-1400
293 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:20181399-1400
294 سیمان کارون مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
295 سیمان کارون مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم های مدیریتی 1399-1400
296 سیمان کارون روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی 1399-1400
297 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE 1399-1400
298 سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
299 سیمان کارون خدمات و نگهداري آرم محصول CE 1395-1392
300 سیمان کارون خدمات و نگهداری IMS 1388-1387
301 سیمان کارون خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
302 سیمان کارون خدمات و نگهداری IMS 1393-1392
303 سیمان کارون خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1395-1392
304 سیمان کارون مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017 1399-1400
305 سیمان کارون مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
306 سیمان کارون خدمات و نگهداري آرم محصول GOST-R 1395-1392
307 سیمان کارون مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
308 سیمان کارون مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018 1399-1400
309 سیمان کارون خدمات و نگهداري ISO50001:2011 1393-1392
310 سیمان کارون حضور کارشناسان مقیم
311 سیمان کارون حضور کارشناسان مقیم
312 سیمان کارون حضور کارشناسان مقیم
313 سیمان کارون عارضه‌یابی
314 سیمان کارون چارت سازمانی و احراز مشاغل
315 سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
316 سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
317 سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
318 سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
319 سیمان داراب خدمات و نگهداری IMS 1389-1388
320 سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
321 سیمان داراب عارضه‌یابی
322 سیمان داراب چارت سازمانی و احراز مشاغل
323 سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
324 سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
325 سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
326 سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
327 سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
328 سیمان عمران انارک عارضه‌یابی
329 سیمان عمران انارک چارت سازمانی و احراز مشاغل
330 سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
331 سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
332 سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
333 سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-10004
334 سيمان شرق آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
335 سيمان ممتازان كرمان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
336 سيمان بوهروك يزد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
337 سيمان بوهروك يزد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
338 سيمان فارس نو آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
339 سيمان دورود مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
340 سيمان دورود مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
341 سيمان دورود خدمات و نگهداری IMS 1385-1384
342 سيمان دورود خدمات و نگهداری IMS 1386-1385
343 سيمان دورود خدمات و نگهداری IMS 1387-1386
344 سيمان شمال آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
345 سيمان لوشان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
346 سيمان ايلام آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
347 سيمان اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
348 سيمان اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
349 سيمان اروميه خدمات و نگهداری IMS 1381-1380
350 سیمان‌سفید اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
351 سیمان‌سفید اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
352 سیمان‌سفید اروميه خدمات و نگهداری IMS 1381-1380
353 سیمان‌سفید اروميه خدمات و نگهداری IMS 1382-1381
354 سيمان صوفيان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
355 سيمان غرب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
356 سيمان لوشان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
357 سيمان زرين رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
358 سيمان زرين رفسنجان مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
359 سيمان زرين مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
360 سيمان زرين رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
361 سيمان زرين رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
362 سيمان نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
363 سيمان نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
364 سيمان نی‌ریز خدمات و نگهداری IMS 1386-1385
365 سيمان مند دشتي ارزيابي اوليه آناليز جغرافياي سايت
366 سيمان زنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
367 سيمان سپاهان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
368 سيمان اصفهان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
369 سيمان استهبان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی سيستم مديريت يكپارچهIMS
370 سيمان استهبان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
371 سيمان استهبان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
372 سيمان استهبان مشاوره، آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
373 سيمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
374 سيمان آبيك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
375 سيمان آبيك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
376 سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
377 سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
378 سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
379 سيمان شمال مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO9001:2015 1399-1400
380 سيمان شمال مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO14001:2015 1399-1400
381 سيمان شمال مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO45001:2018 1399-1400
382 سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018 1399-1400
383 سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
384 سيمان شمال روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی 1399-1400
385 سيمان شمال مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
386 سيمان شمال مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
387 سیمان کرمان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
388 سیمان کرمان خدمات و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچهIMS
389 سیمان کرمان خدمات و نگهداری سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011
390 سیمان کرمان خدمات و نگهداری سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002
391 سیمان کرمان مشاوره و مطالعه و ارائه گزارش‌ها مربوط به‌اندازه گیری‌های گازهای گلخانه‌ای
392 سیمان ساروج بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
393 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
394 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
395 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
396 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015 1399-1400
397 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015 1399-1400
398 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018 1399-1400
399 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018 1399-1400
400 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
401 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE 1399-1400
402 سیمان گیلان سبز ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 1399-1400
403 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی 1399-1400
404 سیمان گیلان سبز روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی 1399-1400
405 سیمان گیلان سبز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2017 1399-1400
406 سیمان گیلان سبز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
407 سیمان گیلان سبز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
408 سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
409 سیمان گیلان سبز خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS,ISO17025,ISO50001,CE,GOST 1394-1395
410 سیمان نهاوند خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS,ISO17025,ISO50001
411 سيمان ياسوج آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
412 سيمان تهران( 7خط ) آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
413 سيمان تهران( 7خط ) شناسایی و ارزیابی ریسک و جنبه و عارضه‌یابی
414 بنياد بتن ايران مشاوره ، آموزش ، اسقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
415 سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2018 1399-1400
416 سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:20181399-1400
417 سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2015 1399-1400
418 سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017 1399-1400
419 سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE 1399-1400
420 سیمان خاکستری نی‌ریز ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 1399-1400
421 سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی 1399-1400
422 سیمان خاکستری نی‌ریز روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی 1399-1400
423 سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015 1399-1400
424 سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2018 1399-1400
425 سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:20181399-1400
426 سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:20181399-1400
427 سیمان ایلام خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS1399-1400
428 سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017 1399-1400
429 سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
430 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:20151399-1400
431 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2018 1399-1400
432 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018 1399-1400
433 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018 1399-1400
434 سیمان مازندران خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS
435 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017 1399-1400
436 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-41399-1400
437 سیمان مازندران مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE 1399-1400
438 سیمان مازندران عارضه‌یابی 1399-1400
439 سیمان مازندران برنامه‌ریزی استراتژیک 1399-1400
440 سیمان مازندران جایزه ملی تعالی 1399-1400
441 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی HSE 1399-1400
442 سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی 5S 1399-1400
443 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO90001:20151399-1400
444 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO14001:2018 1399-1400
445 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO45001:2018 1399-1400
446 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO/IEC17025:2017 1399-1400
447 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO50001:2018 1399-1400
448 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO 10001-41399-1400
449 سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری آرم محصول CE 1399-1400
450 سیمان باقران بیرجند مشاوره ، آموزش ، خدمات نگهداری HSE 1399-1400
451 سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار 5S 1399-1400
452 سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار نظارت بر عاملین و فروش متمرکز سیمان در استان
453 سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی
454 سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی
455 سیمان باقران بیرجند ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
456 سیمان فیروزکوه مشاوره ، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO90001:20151399-1400
457 سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO14001:2018 1399-1400
458 سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO45001:2018 1399-1400
459 سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO50001:2018 1399-1400
460 سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO/IEC17025:2017 1399-1400
461 سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO 10001-41399-1400
462 سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی
463 سیمان فیروزکوه روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی
464 سیمان فیروزکوه ارائه کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
465 سیمان فیروزکوه خدمات نگهداری سیستم‌های IMS، ISO50001:2018، ISO10001-4
466 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO90001:20151399-1400
467 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO14001:2018 1399-1400
468 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO45001:2018 1399-1400
469 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO50001:2018 1399-1400
470 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO/IEC17025:2017 1399-1400
471 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO10001-41399-1400
472 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری آرم محصول CE 1399-1400
473 سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی
474 سیمان غرب آسیا روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی
475 سیمان غرب آسیا انجام ممیزی کل پروسه تولید به‌صورت دوره‌ای
476 مشاور اجرایی سیمان بوشهر
477 مشاور اجرایی سیمان درود
478 مشاور اجرایی احداث صنعت
479 مشاور اجرایی سیمان خوزستان
480 مشاور اجرایی سیمان کارون
481 مشاور اجرایی سیمان بجنورد
482 مشاور اجرایی سیمان ونزوئلا
483 مشاور اجرایی سیمان نهاوند

کاشی و سرامیک

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
363 کاشی و سرامیک الوند مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001 و عارضه‌یابی
364 كاشي جم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی سيستم مديريت يكپارچه IMS

صنایع نفت و گاز پتروشیمی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
365 پتروشیمی مارون شناسایی ریسک‌ها و عارضه‌یابی
366 مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
367 مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
368 مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
369 مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
370 سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
371 سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
372 سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
373 سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
374 سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
375 سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
376 سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
377 سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنایع خودروسازی و قطعه ساز مرتبط

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
378 زاگرس خودرو EFQM
379 زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
380 زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
381 زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
382 زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
383 قطعه‌سازی دباغچی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001
384 كنترل ديناميك پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
385 زرین قطعه سبحان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنایع شوینده

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
385 گروه صنعتی بهشهر چارت سازمانی و احراز مشاغل
386 پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
387 پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
388 پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
389 پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
390 پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
391 شرکت ساینا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی 4-ISO 10001 1397- 1396
392 شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
393 شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO 50001:2011 1397- 1396
394 شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی IMS 1397-1396
39 شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی IMS 1397-1396

صنایع غذایی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
395 آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
396 آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
397 آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
398 آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
399 صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
400 صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
401 صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
402 صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
403 صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
404 صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
405 صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
406 صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنایع شیمیایی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
407 راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
408 راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
409 راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
410 راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
411 رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
412 رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
413 رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
414 رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
415 رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
416 رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
417 رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
418 رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

شهرک‌های صنعتی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
419 شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
420 شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
421 شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
422 شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
423 شهر صنعتی کاوه چارت سازمانی
424 شهر صنعتی کاوه عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی استراتژیک
425 شهر صنعتی کاوه EFQM

صنایع فلزی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
426 آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
427 آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
428 آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
429 آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
430 آلومینیوم پارس خدمات و نگهداری IMS 1392-1391
431 دژپاد عارضه‌یابی
432 کولرسازی آبسال عارضه‌یابی و ارزیابی ریسک
433 تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
434 تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
435 تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
436 تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
437 تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
438 فروردین تک ماشین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008

صنایع انفورماتیک و رایانه

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
439 شرکت برجاس EFQM
440 شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
441 شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
442 شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
443 شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
444 راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
445 راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
446 راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
447 راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
448 راد سیستم احراز مشاغل
449 آلفا افراز مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008

راه و ترابری

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
450 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
451 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
452 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
453 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
454 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
455 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO1006
456 راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4

آزمایشگاه‌های مکانیک خاک کل کشور

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
457 آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
458 آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
459 آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازیOHSAS 18001:2007
460 آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
461 مکانیک خاک خراسان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
462 مکانیک خاک تهران آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح

بانکداری و صنايع مرتبط

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
463 بانک تجارت اصفهان و تمامی شعبات و بانک تجارت کل کشور مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
464 بانک صادرات برنامه‌ریزی استراتژیک
465 بانک مرکزی برنامه‌ریزی و امور استراتژیک

سازمان‌ها و نهادهای دولتی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
466 جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
467 جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
468 جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
469 جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
470 موسسه تأمین مسکن بسیجیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2018 1399-1400
471 موسسه تأمین مسکن بسیجیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:20181399-1400
472 موسسه تأمین مسکن بسیجیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2015 1399-1400

صنایع الکترونیکی و مخابرات

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
473 شرکت توان ره صنعت مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
474 شرکت توان ره صنعت مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
475 شرکت توان ره صنعت مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول كشور تركيه TSE
476 اشنایدر الکتریک شعبه ایران(دفتر ترکیه) مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
477 مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
478 مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
479 مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
480 مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
481 مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
482 مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
483 مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
484 مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنايع پزشكی

رديف نام شركت نوع قرارداد
485 شركت توليدي تجهيزات پزشكي معلولين ايران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
486 شركت توليدي تجهيزات پزشكي معلولين ايران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO13485
487 فروردين تك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
488 فروردين تك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO13485

متفرقه

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
489 شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
490 شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
491 شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
492 شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
493 کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
494 کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
495 کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
496 کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
497 کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
498 کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
499 کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
500 کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
501 پشم و شیشه ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
502 پشم و شیشه ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
503 پشم و شیشه ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
504 پشم و شیشه ایران مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی IMS
505 گروه کفش ملی عارضه‌یابی
506 مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
507 مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
508 مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
509 مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10006
510 ونک تاکسی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
511 موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
512 موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17020 برای اولین بار در سطح بین‌المللی
513 موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17021برای اولین بار در سطح بین‌المللی
514 موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17065 برای اولین بار در سطح بین‌المللی
515 شرکت مارلیک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS 1397-1396