صنعت سیمان

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۱ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۳ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۴ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵ سیمان نائین خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005        (سال 1391 لغایت1392)
۶ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۷ سیمان نائین خدمات و نگهداری IMS   (سال 1391-1392)
۸ سیمان نائین ISO17025:2005
۹ سیمان نائین عارضه‌یابی
۱۰ سیمان نائین چارت سازمانی و احراز مشاغل
۱۱ سیمان نائین خدمات و نگهداری IMS      (سال 1392 لغایت 1393)
۱۲ سیمان نائین خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005        (سال 1392 لغایت 1393)
۱۳ سیمان نائین خدمات و نگهداری CE            (سال 1392 لغایت 1393)
۱۴ سیمان نائین خدمات و نگهداری ISO10001-10004            ( سال 1392 لغایت 1393)
۱۵ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۱۶ سیمان نائین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
۱۷ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۸ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۹ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
۲۰ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۱ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۲ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۲۳ سیمان پیوند گلستان مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۲۴ سیمان پیوند گلستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017
۲۵ سیمان پیوند گلستان عارضه‌یابی
۲۶ سیمان پیوند گلستان چارت سازمانی و احراز مشاغل
۲۷ سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداری IMS            (سال1392 لغایت 1393)
۲۸ سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداریISO/IEC17025:2005          (سال 1392 لغایت 1393)
۲۹ سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداری CE           (سال 1392 لغایت 1393)
۳۰ سیمان پیوند گلستان خدمات و نگهداری 1393-1392          (سال 1392 لغایت1393)
۳۱ سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۳۲ سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۳۳ سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
۳۴ سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۵ سیمان بنوید خدمات و نگهداری IMS        (سال 1391 لغایت 1392)
۳۶ سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۳۷ سیمان بنوید عارضه‌یابی
۳۸ سیمان بنوید چارت سازمانی و احراز مشاغل
۳۹ سیمان بنوید مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
۴۰ سیمان بنوید خدمات و نگهداری IMS           (سال 1392 لغایت 1393)
۴۱ سیمان بنوید خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005         (سال 1392 لغایت 1393)
۴۲ سیمان بنوید خدمات و نگهداری CE       ( سال 1392 لغایت 1393)
۴۳ سیمان بنوید خدمات و نگهداری ISO10001-10004         ( سال 1392 لغایت 1393)
۴۴ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۴۵ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۴۶ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۴۷ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۴۸ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۴۹ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۵۰ سیمان بوکان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازیISO50001:2011
۵۱ سیمان بوکان خدمات و نگهداری IMS         ( سال 1391 لغایت 1392)
۵۲ سیمان بوکان عارضه‌یابی
۵۳ سیمان بوکان چارت سازمانی و احراز مشاغل
۵۴ سیمان بوکان خدمات و نگهداری IMS             (سال 1392 لغایت 1393)
۵۵ سیمان بوکان خدمات و نگهداریISO/IEC17025:2005           (سال 1392 لغایت 1393)
۵۶ سیمان بوکان خدمات و نگهداری CE            (سال 1392 لغایت 1393)
۵۷ سیمان بوکان خدمات و نگهداری ISO10001-10004          (سال 1392 لغایت 1393)
۵۸ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۹ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۰ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۱ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۲ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۶۳ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۶۴ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
۶۵ سیمان خزر خدمات و نگهداریISO/IEC17025:2005             ( سال 1391 لغایت 1392)
۶۶ سیمان خزر خدمات و نگهداری IMS و ISO10001-4              ( سال 1391 لغایت 1392)
۶۷ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۶۸ سیمان خزر خدمات و نگهداری IMS  و ISO10001-4             ( سال 1391 لغایت 1392)
۶۹ سیمان خزر خدمات و نگهداری IMS  و ISO10001-4         ( سال 1391 لغایت 1392)
۷۰ سیمان خزر عارضه‌یابی
۷۱ سیمان خزر چارت سازمانی و احراز مشاغل
۷۲ سیمان خزر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
۷۳ سیمان خزر خدمات و نگهداری,IMS,CE,ISO17025,ISO10001-4          ( سال 1394 لغایت 1395)
۷۴ سيمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۷۵ سیمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۷۶ سیمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۷۷ سیمان قائن مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
۷۸ سیمان قائن خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001
۷۹ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۸۰ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۸۱ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۸۲ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۸۳ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۸۴ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
۸۵ سیمان قشم خدمات و نگهداری ISO10001-4
۸۶ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۸۷ سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS           ( سال 1388 لغایت 1389)
۸۸ سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS             ( سال 1389 لغایت 1390)
۸۹ سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS 1391-1390      ( سال 1390 لغایت 1391)
۹۰ سیمان قشم TQM
۹۱ سیمان قشم عارضه‌یابی
۹۲ سیمان قشم چارت سازمانی و احراز مشاغل
۹۳ سیمان قشم خدمات و نگهداری IMS      ( سال 1392 لغایت 1393)
۹۴ سیمان قشم خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005         ( سال 1392 لغایت 1393)
۹۵ سیمان قشم خدمات و نگهداری CE        ( سال 1392 لغایت 1393)
۹۶ سیمان قشم خدمات و نگهداری ISO10001-10004           ( سال 1392 لغایت 1393)
۹۷ سیمان قشم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۹۸ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۹۹ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۰۰ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۰۱ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۰۲ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015       ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۳ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015      ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۴ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018       ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۵ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4:2018        ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۶ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018        ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۷ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE     ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۸ سیمان شهرکرد ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا        ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۰۹ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی          ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۱۰ سیمان شهرکرد روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی          ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۱۱ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی HSE               ( سال 1399 لغایت 1400)
۱۱۲ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۱۳ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
۱۱۴ سیمان شهرکرد خدمات و نگهداری ISO10001-4
۱۱۵ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۱۶ سیمان شهرکرد خدمات و نگهداری IMS             (سال1389 لغایت1390)
۱۱۷ سیمان شهرکرد خدمات و نگهداری IMS       ( سال 1390 لغایت 1391)
۱۱۸ سیمان شهرکرد عارضه‌یابی
۱۱۹ سیمان شهرکرد چارت سازمانی و احراز مشاغل
۱۲۰ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
۱۲۱ سیمان شهرکرد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
۱۲۲ سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۲۳ سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۲۴ سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۲۵ سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۲۶ سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۲۷ سیمان کردستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۲۸ سیمان کردستان خدمات و نگهداری IMS         (سال 1391 لغایت1392)
۱۲۹ سیمان کردستان خدمات و نگهداری IMS           (سال 1392 لغایت1393)
۱۳۰ سیمان کردستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005       (سال 1392 لغایت1393)
۱۳۱ سیمان کردستان خدمات و نگهداری CE         (سال 1392 لغایت1393)
۱۳۲ سیمان کردستان خدمات و نگهداری ISO10001-10004       (سال 1392 لغایت1393)
۱۳۳ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۳۴ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۳۵ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۳۶ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۳۷ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
۱۳۸ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
۱۳۹ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018
۱۴۰ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-4        (سال 1400 لغایت1399)
۱۴۱ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۴۲ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۴۳ سیمان هگمتان خدمات و نگهداری IMS       ( سال 1390 لغایت 1391)
۱۴۴ سیمان هگمتان خدمات و نگهداری IMS        (سال 1391لغایت1392)
۱۴۵ سیمان هگمتان خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS,CE,ISO17025         (سال 1393لغایت1394)
۱۴۶ سیمان هگمتان عارضه‌یابی
۱۴۷ سیمان هگمتان چارت سازمانی و احراز مشاغل
۱۴۸ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۱۴۹ سیمان هگمتان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018
۱۵۰ سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۵۱ سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۵۲ سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۵۳ سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۵۴ سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۵۵ سیمان دشتستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۵۶ سیمان دشتستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی سیستم ارزیابی زیست‌محیطی ISO14031
۱۵۷ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005        (سال 1387لغایت1388)
۱۵۸ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005 1390-1389        (سال 1389لغایت1390)
۱۵۹ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS          (سال 1485لغایت1386)
۱۶۰ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS          (سال 1387لغایت1388)
۱۶۱ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS        (سال 1388لغایت1389)
۱۶۲ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS          (سال 1389لغایت1390)
۱۶۳ سیمان دشتستان مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی2004 :ISO10002
۱۶۴ سیمان دشتستان احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
۱۶۵ سیمان دشتستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۱۶۶ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002          (سال 1390لغایت1391)
۱۶۷ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002          (سال 1391لغایت1392)
۱۶۸ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002        (سال 1392لغایت1393)
۱۶۹ سیمان دشتستان خدمات و نگهداری ISO14031,IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002          (سال 1394لغایت1395)
۱۷۰ سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۷۱ سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۷۲ سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۷۳ سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۷۴ سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۷۵ سیمان خاش مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۷۶ سیمان خاش خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005              (سال 1389لغایت1390)
۱۷۷ سیمان خاش مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۱۷۸ سیمان خاش خدمات و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه IMS
۱۷۹ سیمان خاش خدمات و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO17025:2005
۱۸۰ سیمان خاش خدمات و نگهداری سیستم آرم محصول اروپا CE
۱۸۱ سیمان خاش IMS,CE,ISO17025خدمات و نگهداري
۱۸۲ سیمان بهبهان احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
۱۸۳ سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۸۴ سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۸۵ سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۸۶ سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۸۷ سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۸۸ سیمان بهبهان EFQM
۱۸۹ سیمان بهبهان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۹۰ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۱۹۱ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۱۹۲ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۱۹۳ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی IMS
۱۹۴ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۱۹۵ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۱۹۶ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ارزیابی زیست‌محیطی ISO14031
۱۹۷ سیمان اردستان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011
۱۹۸ سیمان اردستان خدمات و نگهداری IMS              (سال 1389لغایت1390)
۱۹۹ سیمان اردستان خدمات و نگهداری IMS           (سال 1391لغایت1392)
۲۰۰ سیمان اردستان عارضه‌یابی
۲۰۱ سیمان اردستان چارت سازمانی و احراز مشاغل
۲۰۲ سیمان اردستان خدمات و نگهداری IMS        (سال 1392لغایت1393)
۲۰۳ سیمان اردستان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005         (سال 1392لغایت1393)
۲۰۴ سیمان اردستان خدمات و نگهداری CE       (سال 1392لغایت1393)
۲۰۵ سیمان اردستان خدمات و نگهداری ISO10001-10004        (سال 1392لغایت1393)
۲۰۶ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۰۷ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۰۸ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۰۹ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015          ( سال 1396 لغایت 1403)
۲۱۰ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015       ( سال 1396 لغایت 1403)
۲۱۱ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10002:2018       ( سال 1399 لغایت 1403)
۲۱۲ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018       ( سال 1396 لغایت 1403)
۲۱۳ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10002:2004   ( سال 1396 لغایت 1403)
۲۱۴ سیمان زابل خدمات و نگهداری IMS            ( سال 1396 لغایت 1403)
۲۱۵ سیمان زابل خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005           (سال 1392لغایت1393)
۲۱۶ سیمان زابل خدمات و نگهداری CE             (سال 1392لغایت1393)
۲۱۷ سیمان زابل خدمات و نگهداری ISO10001-10004           (سال 1392لغایت1393)
۲۱۸ سیمان زابل خدمات و نگهداری IMS,CE,ISO17025,ISO50001,ISO10002            (سال 1393لغایت1394)
۲۱۹ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۲۲۰ سیمان زابل مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018       ( سال 1396 لغایت 1403)
۲۲۱ سیمان زنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۲۲ سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۲۳ سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۲۴ سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۲۵ سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۲۶ سیمان خوزستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی EN16001
۲۲۷ سیمان خوزستان خدمات و نگهداری IMS           (سال 1382لغایت1383)
۲۲۸ سیمان خوزستان خدمات و نگهداری IMS            (سال 1384لغایت1385)
۲۲۹ سیمان خوزستان خدمات و نگهداری IMS           (سال 1385لغایت1386)
۲۳۰ سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۳۱ سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۳۲ سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۳۳ سیمان لارستان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۳۴ سیمان لارستان عارضه‌یابی
۲۳۵ سیمان لارستان چارت سازمانی و احراز مشاغل
۲۳۶ سیمان نی‌ریز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۳۷ سیمان بجنورد مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۳۸ سیمان بجنورد مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۳۹ سیمان بجنورد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۴۰ سیمان بجنورد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۴۱ سیمان بجنورد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۴۲ سیمان بجنورد احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
۲۴۳ سیمان بجنورد عارضه‌یابی
۲۴۴ سیمان بجنورد چارت سازمانی و احراز مشاغل
۲۴۵ سیمان شاهرود مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۴۶ سیمان ساوه احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
۲۴۷ سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۴۸ سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۴۹ سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۵۰ سیمان ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۵۱ سیمان ساوه خدمات و نگهداری IMS       (سال 1387لغایت1388)
۲۵۲ سیمان خاکستری ساوه EFQM
۲۵۳ سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۵۴ سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۵۵ سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۵۶ سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۵۷ سیمان‌سفید ساوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۵۸ سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۵۹ سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۲۶۰ سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۶۱ سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۶۲ سیمان اردبیل مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۲۶۳ سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS          (سال 1385لغایت1386)
۲۶۴ سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS         (سال 1386لغایت1387)
۲۶۵ سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS            (سال 1387لغایت1388)
۲۶۶ سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS            (سال 1388لغایت1389)
۲۶۷ سیمان اردبیل خدمات و نگهداری IMS            (سال 1389لغایت1390)
۲۶۸ سیمان اردبیل عارضه‌یابی
۲۶۹ سیمان اردبیل چارت سازمانی و احراز مشاغل
۲۷۰ سیمان فراز فیروزکوه شناسایی و ارزیابی ریسک و جنبه و عارضه‌یابی
۲۷۱ سيمان فراز فيروزكوه آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۲۷۲ سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۲۷۳ سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R
۲۷۴ سيمان فراز فيروزكوه خدمات نگهداری ISO50001,OHSAS18001,CE,GOST
۲۷۵ سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
۲۷۶ سيمان فراز فيروزكوه مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
۲۷۷ سیمان فیروزکوه آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۲۷۸ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۲۷۹ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015                         ( سال1403-1402)
۲۸۰ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018                       ( سال1403-1402)
۲۸۱ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015                      ( سال1403-1402)
۲۸۲ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018                       ( سال1403-1402)
۲۸۳ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4:2018                   ( سال1403-1402)
۲۸۴ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۲۸۵ سیمان هرمزگان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۲۸۶ سیمان هرمزگان احراز مشاغل و طبقه‌بندی مشاغل
۲۸۷ سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005        ( سال1381-1382)
۲۸۸ سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005      ( سال 1382-1383)
۲۸۹ سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005      ( سال 1383-1384)
۲۹۰ سیمان هرمزگان خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005       ( سال 1384-1385)
۲۹۱ سیمان نهاوند مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015                  ( سال1396-1397)
۲۹۲ سیمان نهاوند مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015               ( سال1396-1397)
۲۹۳ سیمان نهاوند مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018               ( سال1396-1397)
۲۹۴ سیمان نهاوند مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018               ( سال1396-1397)
۲۹۵ سیمان نهاوند مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017       ( سال 1402-1403)
۲۹۶ سیمان نهاوند خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS,ISO17025,ISO50001
۲۹۷ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008                ( سال1399-1402)
۲۹۸ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004      ( سال1399-1402)
۲۹۹ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007         ( سال1399-1402)
۳۰۰ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015         ( سال1399-1402)
۳۰۱ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015         ( سال1399-1402)
۳۰۲ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018        ( سال1399-1402)
۳۰۳ سیمان کارون مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-4        ( سال1399-1402)
۳۰۴ سیمان کارون مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم های مدیریتی       ( سال1399-1402)
۳۰۵ سیمان کارون روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی      ( سال1399-1402)
۳۰۶ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE         ( سال1399-1402)
۳۰۷ سیمان کارون مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE       ( سال1399-1402)
۳۰۸ سیمان کارون خدمات و نگهداري آرم محصول CE         ( سال1399-1402)
۳۰۹ سیمان کارون خدمات و نگهداری IMS          ( سال1399-1402)
۳۱۰ سیمان کارون خدمات و نگهداری IMS           ( سال1399-1402)
۳۱۱ سیمان کارون خدمات و نگهداری IMS            ( سال1399-1402)
۳۱۲ سیمان کارون خدمات و نگهداری ISO/IEC17025:2005         ( سال1399-1402)
۳۱۳ سیمان کارون مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017         ( سال1399-1402)
۳۱۴ سیمان کارون مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول GOST-R       ( سال1399-1402)
۳۱۵ سیمان کارون خدمات و نگهداري آرم محصول GOST-R           ( سال1399-1402)
۳۱۶ سیمان کارون مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011        ( سال 1399 لغایت 1402)
۳۱۷ سیمان کارون مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018         ( سال1399-1402)
۳۱۸ سیمان کارون خدمات و نگهداري ISO50001:2011         ( سال1399-1402)
۳۱۹ سیمان کارون حضور کارشناسان مقیم              ( سال1399-1402)
۳۲۰ سیمان کارون حضور کارشناسان مقیم              ( سال1399-1402)
۳۲۱ سیمان کارون حضور کارشناسان مقیم              ( سال1399-1402)
۳۲۲ سیمان کارون عارضه‌یابی        ( سال1399-1402)
۳۲۳ سیمان کارون چارت سازمانی و احراز مشاغل       ( سال1399-1402)
۳۲۴ سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۳۲۵ سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۳۲۶ سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۳۲۷ سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۲۸ سیمان داراب خدمات و نگهداری IMS            (سال 1388لغایت1389)
۳۲۹ سیمان داراب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۳۰ سیمان داراب عارضه‌یابی
۳۳۱ سیمان داراب چارت سازمانی و احراز مشاغل
۳۳۲ سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۳۳۳ سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۳۳۴ سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۳۳۵ سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۳۶ سیمان عمران انارک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۳۷ سیمان عمران انارک عارضه‌یابی
۳۳۸ سیمان عمران انارک چارت سازمانی و احراز مشاغل
۳۳۹ سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۴۰ سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۴۱ سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۳۴۲ سیمان‌سفید شرق مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-10004
۳۴۳ سيمان شرق آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۴۴ سيمان ممتازان كرمان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۴۵ سيمان بوهروك يزد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۴۶ سيمان بوهروك يزد مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۴۷ سيمان فارس نو آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۴۸ سيمان دورود مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۴۹ سيمان دورود مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۵۰ سيمان دورود خدمات و نگهداری IMS             (سال 1384لغایت1385)
۳۵۱ سيمان دورود خدمات و نگهداری IMS          (سال 1385لغایت1386)
۳۵۲ سيمان دورود خدمات و نگهداری IMS          (سال 1386لغایت1387)
۳۵۳ سيمان شمال آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۵۴ سيمان لوشان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۵۵ سيمان ايلام آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۵۶ سيمان اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۵۷ سيمان اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۵۸ سيمان اروميه خدمات و نگهداری IMS         (سال 1380لغایت1381)
۳۵۹ سیمان‌سفید اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۶۰ سیمان‌سفید اروميه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۶۱ سیمان‌سفید اروميه خدمات و نگهداری IMS             (سال 1380لغایت1381)
۳۶۲ سیمان‌سفید اروميه خدمات و نگهداری IMS           (سال 1381لغایت1382)
۳۶۳ سيمان صوفيان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۶۴ سيمان غرب مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۶۵ سيمان لوشان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۶۶ سيمان زرين رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۶۷ سيمان زرين رفسنجان مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۶۸ سيمان زرين مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۶۹ سيمان زرين رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۷۰ سيمان زرين رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۳۷۱ سيمان نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۳۷۲ سيمان نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۷۳ سيمان نی‌ریز خدمات و نگهداری IMS            (سال 1385لغایت1386)
۳۷۴ سيمان مند دشتي ارزيابي اوليه آناليز جغرافياي سايت
۳۷۵ سيمان زنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۳۷۶ سيمان سپاهان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۷۷ سيمان اصفهان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۳۷۸ سيمان استهبان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی سيستم مديريت يكپارچهIMS
۳۷۹ سيمان استهبان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
۳۸۰ سيمان استهبان مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
۳۸۱ سيمان استهبان مشاوره، آموزش،استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۳۸۲ سيمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۳۸۳ سيمان آبيك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۳۸۴ سيمان آبيك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4
۳۸۵ سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۳۸۶ سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۳۸۷ سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۳۸۸ سيمان شمال مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO9001:2015             (سال 1400لغایت1399)
۳۸۹ سيمان شمال مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO14001:2015           (سال 1400لغایت1399)
۳۹۰ سيمان شمال مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO45001:2018         (سال 1400لغایت1399)
۳۹۱ سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018             (سال 1400لغایت1399)
۳۹۲ سيمان شمال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-4        (سال 1400لغایت1399)
۳۹۳ سيمان شمال روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی        (سال 1400لغایت1399)
۳۹۴ سيمان شمال مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
۳۹۵ سيمان شمال مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
۳۹۶ سیمان کرمان مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE
۳۹۷ سیمان کرمان خدمات و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچهIMS
۳۹۸ سیمان کرمان خدمات و نگهداری سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2011
۳۹۹ سیمان کرمان خدمات و نگهداری سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002
۴۰۰ سیمان کرمان مشاوره و مطالعه و ارائه گزارش‌ها مربوط به‌اندازه گیری‌های گازهای گلخانه‌ای
۴۰۱ سیمان ساروج بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011
۴۰۲ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008             ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۳ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004            ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۴ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007   ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۵ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015           ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۶ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015       ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۷ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018       ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۸ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018       ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۰۹ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-4            ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۰ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE         ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۱ سیمان گیلان سبز ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا  ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۲ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی  ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۳ سیمان گیلان سبز روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی            ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۴ سیمان گیلان سبز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2017        ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۵ سیمان گیلان سبز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE           ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۶ سیمان گیلان سبز مشاوره،آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005        ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۷ سیمان گیلان سبز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2011        ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۸ سیمان گیلان سبز خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS,ISO17025,ISO50001,CE,GOST    ( سال 1399 لغایت 1403)
۴۱۹ سيمان ياسوج آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۴۲۰ سيمان تهران( ۷خط ) آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۴۲۱ سيمان تهران( ۷خط ) شناسایی و ارزیابی ریسک و جنبه و عارضه‌یابی
۴۲۲ بنياد بتن ايران مشاوره ، آموزش ، اسقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
۴۲۳ سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2018                   ( سال1397 لغایت 1402)
۴۲۴ سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2018            ( سال1397 لغایت 1402)
۴۲۵ سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2015              ( سال1397 لغایت 1402)
۴۲۶ سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017        ( سال1397 لغایت 1402)
۴۲۷ سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE                   ( سال1397 لغایت 1402)
۴۲۸ سیمان خاکستری نی‌ریز ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا       ( سال1397 لغایت 1402)
۴۲۹ سیمان خاکستری نی‌ریز مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی        ( سال1397 لغایت 1402)
۴۳۰ سیمان خاکستری نی‌ریز روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی                 ( سال1397 لغایت 1402)
۴۳۱ سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015           ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۲ سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2018         ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۳ سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018         ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۴ سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018          ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۵ سیمان ایلام خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS                                         ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۶ سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017          ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۷ سیمان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-4            ( سال1397 لغایت 1403)
۴۳۸ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2015         (سال 1399 لغایت 1400)
۴۳۹ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2018        (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۰ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018            (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۱ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018               (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۲ سیمان مازندران خدمات و نگهداری سیستم‌های IMS
۴۴۳ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017              (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۴ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10001-4          (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۵ سیمان مازندران مشاوره،آموزش،استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول CE              (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۶ سیمان مازندران عارضه‌یابی                (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۷ سیمان مازندران برنامه‌ریزی استراتژیک            (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۸ سیمان مازندران جایزه ملی تعالی         (سال 1399 لغایت 1400)
۴۴۹ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی HSE           (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۰ سیمان مازندران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی 5S           (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۱ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO90001:2015             (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۲ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO14001:2018          (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۳ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO45001:2018            (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۴ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO/IEC17025:2017         (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۵ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO50001:2018           (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۶ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری ISO 10001-4             (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۷ سیمان باقران بیرجند مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری آرم محصول CE            (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۸ سیمان باقران بیرجند مشاوره ، آموزش ، خدمات نگهداری HSE              (سال 1399 لغایت 1400)
۴۵۹ سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار 5S         (سال 1399 لغایت 1400)
۴۶۰ سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار نظارت بر عاملین و فروش متمرکز سیمان در استان
۴۶۱ سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی
۴۶۲ سیمان باقران بیرجند آموزش، طراحی، پیاده‌سازی و استقرار روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی
۴۶۳ سیمان باقران بیرجند ارائه و پیاده‌سازی سیستم و کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
۴۶۴ سیمان فیروزکوه مشاوره ، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO90001:2015               (سال 1399 لغایت 1403)
۴۶۵ سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO14001:2018               (سال 1399 لغایت 1403)
۴۶۶ سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO45001:2018               (سال 1399 لغایت 1403)
۴۶۷ سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO50001:2018                (سال 1399 لغایت 1403)
۴۶۸ سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO/IEC17025:2017       (سال 1399 لغایت 1403)
۴۶۹ سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO 10001-4                     (سال 1399 لغایت 1403)
۴۷۰ سیمان فیروزکوه مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی
۴۷۱ سیمان فیروزکوه روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی
۴۷۲ سیمان فیروزکوه ارائه کلیه دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های تخصصی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا
۴۷۳ سیمان فیروزکوه خدمات نگهداری سیستم‌های IMS، ISO50001:2018، ISO10001-4
۴۷۴ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO90001:2015               ( سال1396 لغایت 1403)
۴۷۵ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO14001:2018               ( سال1396 لغایت 1403)
۴۷۶ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO45001:2018               ( سال1396 لغایت 1403)
۴۷۷ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO50001:2018               ( سال1396 لغایت 1403)
۴۷۸ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO/IEC17025:2017       ( سال1396 لغایت 1403)
۴۷۹ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و خدمات نگهداری ISO10001-4                     ( سال1396 لغایت 1403)
۴۸۰ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، خدمات نگهداری آرم محصول CE                                  ( سال1396 لغایت 1403)
۴۸۱ سیمان غرب آسیا مشاوره، آموزش، راهبری و برنامه‌ریزی استراتژیک موردنیاز سیستم‌های مدیریتی      ( سال1396 لغایت 1403)
۴۸۲ سیمان غرب آسیا روانشناسی صنعتی و طراحی سیستم در چارت سازمانی           ( سال1397 )
۴۸۳ سیمان غرب آسیا انجام ممیزی کل پروسه تولید به‌صورت دوره‌ای           ( سال1397 )
۴۸۴ سیمان بوشهر مشاور اجرایی
۴۸۵ سیمان درود مشاور اجرایی
۴۸۶  احداث صنعت مشاور اجرایی
۴۸۷ سیمان خوزستان مشاور اجرایی
۴۸۸ سیمان کارون مشاور اجرایی
۴۸۹ سیمان بجنورد مشاور اجرایی
۴۹۰ سیمان ونزوئلا مشاور اجرایی
۴۹۱ سیمان نهاوند مشاور اجرایی

کاشی و سرامیک

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۴۹۲ کاشی و سرامیک الوند مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001 و عارضه‌یابی
۴۹۳ كاشي جم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی سيستم مديريت يكپارچه IMS

صنایع نفت و گاز پتروشیمی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۴۹۴ پتروشیمی مارون شناسایی ریسک‌ها و عارضه‌یابی
۴۹۵ مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۴۹۶ مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۴۹۷ مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
۴۹۸ مصباح انرژی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۴۹۹ سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۰۰ سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۰۱ سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۰۲ سازه پردازی ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۰۳ سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۰۴ سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۰۵ سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۰۶ سازه صنعت ایرانیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنایع خودروسازی و قطعه ساز مرتبط

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۰۷ زاگرس خودرو EFQM
۵۰۸ زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۰۹ زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۱۰ زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
۵۱۱ زاگرس خودرو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۱۲ قطعه‌سازی دباغچی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001
۵۱۳ كنترل ديناميك پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۱۴ زرین قطعه سبحان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS    ( سال 1401 لغایت 1403)
۵۱۵ زرین قطعه سبحان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی الزامات خودروسازی       ( سال 1403)
۵۱۶ زرین قطعه سبحان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی  ISO10001-4:2018              ( سال 1403)
۵۱۷ زرین قطعه سبحان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی  ISO50001:2018               ( سال 1403)

صنایع شوینده

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۱۸ گروه صنعتی بهشهر چارت سازمانی و احراز مشاغل
۵۱۹ پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۲۰ پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۲۱ پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۲۲ پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۲۳ پاکسان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۵۲۴ شرکت ساینا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی 4-ISO 10001         (سال 1396لغایت1397)
۵۲۵ شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO17025:2005
۵۲۶ شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO 50001:2011      (سال 1396لغایت1397)
۵۲۷ شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی IMS        (سال 1396لغایت1397)
۵۲۸ شرکت ساینا مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی IMS           (سال 1396لغایت1397)

صنایع غذایی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۲۹ آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۳۰ آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۳۱ آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۳۲ آستان قدس رضوی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۳۳ صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۳۴ صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۳۵ صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۳۶ صنایع شیر ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۳۷ صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۳۸ صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۳۹ صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۴۰ صنایع فرآورده‌های پاک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنایع شیمیایی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۴۱ راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۴۲ راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۴۳ راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۴۴ راک شیمی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۴۵ رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۴۶ رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۴۷ رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۴۸ رنگ و رزین رفسنجان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۴۹ رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۵۰ رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۵۱ رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۵۲ رنگ و رزین قم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

شهرک‌های صنعتی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۵۳ شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۵۴ شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۵۵ شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۵۶ شهر صنعتی کاوه مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۵۷ شهر صنعتی کاوه چارت سازمانی
۵۵۸ شهر صنعتی کاوه عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی استراتژیک
۵۵۹ شهر صنعتی کاوه EFQM

صنایع فلزی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۶۰ آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۶۱ آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۶۲ آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS18001:2007
۵۶۳ آلومینیوم پارس مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۶۴ آلومینیوم پارس خدمات و نگهداری IMS            (سال 1391لغایت1392)
۵۶۵ دژپاد عارضه‌یابی
۵۶۶ کولرسازی آبسال عارضه‌یابی و ارزیابی ریسک
۵۶۷ تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۶۸ تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۶۹ تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۷۰ تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۷۱ تکاب اتصال مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2005
۵۷۲ فروردین تک ماشین مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008

صنایع انفورماتیک و رایانه

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۷۳ شرکت برجاس EFQM
۵۷۴ شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۷۵ شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۷۶ شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۷۷ شرکت داتا مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۷۸ راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۷۹ راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۸۰ راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۸۱ راد سیستم مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۸۲ راد سیستم احراز مشاغل
۵۸۳ آلفا افراز مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008

راه و ترابری

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۸۴ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۸۵ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۸۶ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۵۸۷ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۸۸ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۸۹ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10006
۵۹۰ راه و ترابری بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4

آزمایشگاه‌های مکانیک خاک کل کشور

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۹۱ آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۹۲ آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۵۹۳ آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازیOHSAS 18001:2007
۵۹۴ آزمایشگاه مکانیک خاک بوشهر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۵۹۵ مکانیک خاک خراسان آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح
۵۹۶ مکانیک خاک تهران آنالیز نقاط ضعف و قوت و طرح

بانکداری و صنايع مرتبط

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۵۹۷ بانک تجارت اصفهان و تمامی شعبات و بانک تجارت کل کشور مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۵۹۸ بانک صادرات برنامه‌ریزی استراتژیک
۵۹۹ بانک مرکزی برنامه‌ریزی و امور استراتژیک

سازمان‌ها و نهادهای دولتی

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۶۰۰ جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۰۱ جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۰۲ جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۰۳ جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۰۴ موسسه تأمین مسکن بسیجیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO90001:2018             (سال 1399 لغایت 1400)
۶۰۵ موسسه تأمین مسکن بسیجیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2018              (سال 1399 لغایت 1400)
۶۰۶ موسسه تأمین مسکن بسیجیان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2015               (سال 1399 لغایت 1400)

صنایع الکترونیکی و مخابرات

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۶۰۷ شرکت توان ره صنعت مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۰۸ شرکت توان ره صنعت مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول اتحادیه اروپا CE
۶۰۹ شرکت توان ره صنعت مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی آرم محصول كشور تركيه TSE
۶۱۰ اشنایدر الکتریک شعبه ایران(دفتر ترکیه) مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۱۱ مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۱۲ مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۱۳ مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۱۴ مخابرات استان ایلام مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۱۵ مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۱۶ مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۱۷ مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۱۸ مخابرات استان همدان مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS

صنايع پزشكی

رديف نام شركت نوع قرارداد
۶۱۹ شركت توليدي تجهيزات پزشكي معلولين ايران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۲۰ شركت توليدي تجهيزات پزشكي معلولين ايران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO13485
۶۲۱ شرکت نواطب پارس                         مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015                   (سال 1401)
۶۲۲ شرکت نواطب پارس                       مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018                  (سال 1401)
۶۲۳ شرکت نواطب پارس                         مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015                 (سال 1401)
۶۲۴ شرکت نواطب پارس                      مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IMS17025:2017           (سال 1401)
۶۲۵ فروردين تك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۲۶ فروردين تك مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO13485

متفرقه

ردیف نام شرکت نوع قرارداد
۶۲۷ شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۲۸ شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۲۹ شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۳۰ شیشه گستر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۳۱ کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۳۲ کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۳۳ کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۳۴ کارتن‌سازی البرز مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۳۵ کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۳۶ کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۳۷ کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۳۸ کارتن‌سازی ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۳۹ پشم و شیشه ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2008
۶۴۰ پشم و شیشه ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2004
۶۴۱ پشم و شیشه ایران مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۴۲ پشم و شیشه ایران مشاوره ، آموزش ، استقرار و پیاده‌سازی IMS
۶۴۳ گروه کفش ملی عارضه‌یابی
۶۴۴ مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
۶۴۵ مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015
۶۴۶ مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی OHSAS 18001:2007
۶۴۷ مهندسان مشاور سانو مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO 10006
۶۴۸ ونک تاکسی مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
۶۴۹ موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015
۶۵۰ موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17020 برای اولین بار در سطح بین‌المللی
۶۵۱ موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17021برای اولین بار در سطح بین‌المللی
۶۵۲ موسسه گردشگری مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17065 برای اولین بار در سطح بین‌المللی
۶۵۳ شرکت مارلیک مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی IMS 1397-1396
۶۵۴ شرکت میهن تابلو فجر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO9001:2015             ( سال 1401)
۶۵۵ شرکت میهن تابلو فجر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO14001:2015             ( سال 1401)
۶۵۶ شرکت میهن تابلو فجر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO45001:2018             ( سال 1401)
۶۵۷ شرکت میهن تابلو فجر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO50001:2018             ( سال 1401)
۶۵۸ شرکت میهن تابلو فجر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO10001-4:2018             ( سال 1401)
۶۵۹ شرکت میهن تابلو فجر مشاوره، آموزش، استقرار و پیاده‌سازی ISO/IEC17025:2017        ( سال 1401)
۶۶۰ شرکت میهن تابلو فجر  طراحی ارزیابی عملکرد کارکنان      ( سال 1401)
۶۶۱ شرکت میهن تابلو فجر طراحی چاپ سازمانی و شناسنامه مشاغل      ( سال 1401)