ژاپنی:

وقتی از اخلاق یک فرد سر در نمی آوری به دوستانش نگاه کن

ژاپنی:

ما از پیروزی چیزهای کمی یاد میگیریم اما از شکست چیزهای زیاد...

ژاپنی:

اگر فریاد بزنی به صدایت گوش می دهند و اگر آرام بگویی به حرفت گوش می دهند. قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را

ژاپنی:

اگر می خواهی در دنیا پیشرفت کنی نخست به دیگران کمک کن تا پیشرفت کنند.

ژاپنی:

کسی که دنبال دو خرگوش کند هیچکدام را نمی تواند بگیرد.

ژاپنی:

شکوفه از درخت افتاده به شاخه برنمی گردد.

ژاپنی:

اگر می خواهی جای رئیس ات بنشینی پس هلش بده بره بالا

ژاپنی:

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد لزوما آشپز ماهری نیست.

اسپانیا:

برای پختن یک املت خوشمزه حداقل باید یک تخم مرغ شکست.

ژاپنی:

اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد، تو هم می توانی آن را انجام دهی. اگر هیچکس نتواند کاری را انجام دهد تو باید آن را انجام دهی.