گروه مهندسین مشاور مدیریتی OSP به عنوان قدیمی­ ترین شرکت مهندس مشاور مدیریتی کشور، با قدمتی بیش از ۲۵ سال و تجربه متعدد ارزیابی و انتخاب واحدها و سازمان ­های نمونه کشوری از سوی سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، براساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به صورت دوره ای به معرفی مشاورین برترین­ در پورتابل سراسری اقدام نموده است.

مشاور برتر تابستان ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس مریم قلخانباز، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر تابستان 1401 انتخاب گردید

مشاور برتر پاییز ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس ثنا مهدوی فرد، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر پاییز 1401 انتخاب گردید

مشاور برتر زمستان ۱۴۰۱

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، آقای مهندس دانیال دانش پرور، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر زمستان 1401 انتخاب گردید

مشاور برتر بهار ۱۴۰2

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس منیژه قلی آبادی، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر بهار 1402 انتخاب گردید

مشاور برتر تابستان 1402

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس رامینا باوند سوادکوهی، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر تابستان 1402 انتخاب گردید

رامینا باوند سوادکوهی

مشاور برتر پاییز ۱۴۰2

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس سپیده خانمحمدیان مقدم، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر پاییز 1402 انتخاب گردید

مشاور برتر زمستان 1402

پس از طی مراحل ارزیابی شایسته سالاری، خانم مهندس عاطفه رمضان پور، بر اساس بررسی ها و نظرسنجی های انجام گرفته از شرکت ها و کارخانه های همکار، به عنوان مشاور برتر زمستان 1402 انتخاب گردید