استاندارد آموزش ایزو 10015 با هدف کمک و راهنمای به انجام اثر بخش فعالیت های آموزشی در سازمانها تلاش دارد در چارچوب اصول مدیرت کیفیت که بر پایه استاندارهای سری ISO9000 می باشد، رهنمود هایی را در خصوص مولفه های اصلی آموزش یعنی “تحلیل نیازها، طراحی  و برنامه ریزی، اجرای آموزش،‌ ارزشیابی نتایج و نظارت بر بهبود فرآیند آموزش” به مسئولین و کارشناسان آموزش سازمانی ارائه نماید. امروزه تلقی مدیران سازمان های پیشرو از مکانیزم آموزش و بهسازی نیروی انسانی، راهبردی و خردی آینده ساز است که میتواند بطور آگاهانه برای بهبود مداوم سازمانها و پاسخ به شایستگی های مورد انتظار محیط متغییر بکار رود.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.