استاندارد ISO 10007 (سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی هایی برای مدیریت پیکربندی) به منظور افزایش میزان درک مشترک از موضوع مدیریت پیکربندی و پیشبرد استفاده از آن و نیز یاری سازمان ها برای بهبو عملکرد از طریق به کارگیری این سیستم مدیریت تدوین شده است.
مدیریت پیکربندی، فعالیتی مدیریت است که از دستورالعمل های فنی و اداری در سراسر چرخه عمر یک محصول، اقلام پیکربندی آن و اطلاعات مرتبط با پیکربندی محصول استفاده می کند.

مدیریت پیکربندی، پیکربندی محصول را مدون می کند و شناسایی و ردیابی وضعیت دستیابی به الزامات فیزیکی و عملکردی و دسترسی به اطلاعات صحیح را در همه ی مراحل چرخه عمر محصول ممکن می سازد.
مدیریت پیکربرندی می تواند براساس اندازه ی سازمان و پیجیدگی و ماهیت محصول اجرا شود.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.