امروز 31 تیر 1403 ساعت 22:47

تعداد بازدیدکنندگان 149273 نفر

Search
Close this search box.

چکیده ای از آیین نامه ایمنی معادن 

ایمنی در معادن

فصل دوم ماده 1:  در كليه معادن ای كه دارای حداقل 25 نفر كارگر هستند بايد يك نفر به عنوان مسئول ايمنی و يك نفر به عنوان مسئول بهداشت حرف­ه ای به استناد آيين نامه كميته حفاظت فنی و بهداشت كار مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعيين گردد. اين مسئوليت در معادن كمتر از 25 نفر می تواند به مسئول فنی محول شود.

فصل دوم ماده 2: مسئول ايمنی هر معدن به عنوان ناظر و كنترل كننده عمليات و انطباق دادن معدن با بندهاي مندرج در اين آييننامه و ديگر آيين نامه­ های مصوب شورای عالی حفاظت فنی می باشد و با حضور و بازرسی از معدن، توصيه ­ها و پيشنهادهای خود را جهت پيشگيری و رفع خطر تذكر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را كتباً به مسئولين معدن گزارش می نمايد و در صورت تشخيص خطر حتمی برابر مقررات اين آييننامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليات در محل خطر اقدام نمايد.

فصل دوم ماده 3: كليه معادن و كارگاه ­های آن، اعم از معادن سطحی و زير زمينی بايد قبل از شروع هر نوبت كاری توسط مسئول ايمنی يا نمايندگان وی براساس فرم های چك ليست ايمنی، بازرسی شوند.

فصل دو ماده 5: معادن دارای پروانه بهره برداری بايد بطور مستمر ارزيابی ريسك شوند.

فصل دوم ماده 8: كارفرما موظف است دستورالعمل­ های ايمنی متناسب با نوع كار كارگران را به آنها آموزش دهد.

فصل دوم ماده 10: تمام اشخاصی كه وارد معدن می شوند بايد آموزش­ های ايمنی لازم را توسط مراجع ذيصلاح در ارتباط با نوع كار محوله و ايمنی عمومی معدن ديده باشند.

فصل دوم بند ب ماده 31: حداكثر سرعت باربری و تردد در مناطق مختلف راه­های معدنی بايد با توجه به مشخصات فنی راه، وضعيت ماشين ­آلات و شرايط آب و هوايی توسط مسئول فنی معدن تعيين و با نصب تابلوهای مناسب در مسيرهای تردد مشخص شود.

فصل دوم بند ب ماده 32: راه ­های معدنی در مناطق مشرف به پرتگاه­ ها بايد با ديواره اطمينان متناسب با ظرفيت ماشين و سرعت باربری تجهيز شوند به نحوی كه حداقل ارتفاع آن ها معادل نصف ارتفاع محور چرخ بزرگترين وسيله باربری باشد.

فصل دوم بند ب ماده 33: عرض مفيد راه ­های دو طرفه معدن بايد حداقل معادل دو و نيم برابر عريض ترين ماشين باربری معدن باشد.

فصل چهارم بند الف ماده 50: داشتن گواهينامه ويژه جهت كار با ماشين آلاتی مانند: بيل مكانيكی، لودر و بولدوزر، لوكوموتيو و نظاير آن برای متصديان اين گونه ماشين آلات الزامی است.

فصل چهارم بند الف ماده 58: دستگاه ­ها، تجهيزات و ماشين آلات در معادن سطحی بايد حسب مورد مجهز به برقگير دارای سيستم تخليه الكتريسيته باشند.

فصل چهارم بند ب ماده61: وسايل باربری بايد به گونه ای بارگيری شوند كه احتمال ريزش از آنها در زمان حمل وجود نداشته باشد.

فصل چهارم بند ب ماده64: كليه وسايل بارگيری و باربری بايد مجهز به وسايل اطفای حريق مناسب و در دسترس باشند.

فصل چهارم بند ب ماده 65: :ماشين ­آلات بارگيری و باربری بايد دارای هشداردهنده ای صوتی و نوری مناسب در زمان حركت به عقب باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!