دستیابی به تعادل میان محیط زیست، جامعه و اقتصاد به منظور برآورده ساختن نیازهای امروز، بدون آن که از توانایی‌های نسل‌های آینده برای برآوردن نیازهای‌شان کاسته شود، ضرورتی حیاتی است. توسعه پایدار هدفی است که از تعادل سه رکن پایداری یعنی محیط زیست، جامعه و اقتصاد به دست می آید.
هدف از استاندارد ایزو 14004، تهیه راهنما و رهنمودهایی برای ارائه چارچوب کاری یکسان به سازمان‌ها در راستای ایجاد، استقرار، نگهداری و بهبود مداوم اثربخشی در حمایت از سیستم مدیریت محیط زیست است. این چارچوب مدیریت محیط زیست، می‌تواند به موفقیت پایدار و بلندمدت سازمان که هدف نهایی توسعه پایدار می باشد، کمک کند.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.