ایزو ISO19011:2018 ویرایش جدیدی از استاندارد ۱۹۰۱۱ ارائه کرده است که سبب صرفه جویی در منابع پول و زمان و هزینه و با رویکردی یکسان به سیستم های چندگانه مدیریتی ممیزی می گردد. در جهان تجارت امروز، سازمان های زیادی هستند که شمار زیادی از سیستم های مدیریتی مثل سیستم مدیریت کیفیت، محیط، سرویس های IT و امنیت اطلاعات استفاده می کنند. به عنوان نتیجه باید گفت که این سازمان‌ها می‌خواهند ممیزی این سیستم ها را هم آهنگ و تا جایی که امکان دارد ترکیب کنند.

در مقایسه با اولین ویرایش استاندارد ISO 19011، که در سال ۲۰۰۲ فقط برای ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ ارائه شد، دامنه ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۱ به نام راهنمای ممیزی سیستم های مدیریتی، برای نحوه ی تفکر و ترکیب ممیزی سیستم ها مدیریتی مختلف (ممیزی چندین استاندارد سیستم مدیریتی) تهیه شده است.

این استاندرد در بهینه سازی و تسهیل در یکپارچه سازی اجزای سیستم مدیریتی به سازمان ها کمک می کند و منجر به آسان سازی و ممیزی یک جز از سیستم های مدیریتی سازمان، تاثیر گذاری فرآیند ممیزی، کاهش تکرار ها و کاهش نقص ها حین ممیزی می گردد.

همچنین ایزو ۱۹۰۱۱:۲۰۱۱ راهنمایی برای مشارکت ممیزی داخلی و خارجی مهیا می کند. مخاطبان این استاندارد ممیزان، تیم رهبری ممیزی، مدیران برنامه ی ممیزی، سازمان های سیستم های مدیریتی و سازمان هایی که نیاز به مشارکت در ممیزی دارند، می باشند.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.