امروز 16 بهمن 1401 ساعت 18:35

ISIRI 12964

ISIRI 12964

ISIRI 12964

استاندارد ISIRI 12964:  “راهنمای تعيين بازه های زمانی كاليبراسـيون دسـتگاه هـای انـدازه گيـری” كـه پـيش نـويس آن دركميسيون های مربوط

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!