امروز 9 خرداد 1403 ساعت 16:32

تعداد بازدیدکنندگان 133553 نفر

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ISIRI 12964

ISIRI 12964

ISIRI 12964

استاندارد ISIRI 12964:  “راهنمای تعيين بازه های زمانی كاليبراسـيون دسـتگاه هـای انـدازه گيـری” كـه پـيش نـويس آن دركميسيون های مربوط

عضویت در خبرنامه

از آخرین مطالب علمی در حوزه مدیریت با خبر شوید!