فعاليت‏ های بازرسی بخش مهمی از فرايندهای صنعتی و تجاری می ‏باشد. چنانچه گزارش‏ های بازرسی كه در آن نتايج ارائه می شود واضح ، كامل و يكنواخت تهيه و تدوين شود خود موجب صرفه جويی در وقت و انرژی خواهد شد. بدين ترتيب خطر كمتری از درست نخواندن، درست نفهميدن يا فقدان اطلاعات مناسب وجود خواهد داشت. بايد توجه نمود درجه ارتباط و كاربری بعضي از اين مفاد استاندارد بر حسب زمينه بازرسی، نوع اطلاعات و استفاده از نتايج بازرسی حسب مورد، متفاوت می باشد.

استقرار این استاندارد مسیر دستیابی سازمانها به اهداف ذیل را هموار مینماید:

  • افزایش رضایتمندی مشتریان
  • دستیابی به پیشرفتهای مستمر در راستای اهداف سازمان
  • پیاده سازی نظام مند الزامات مورد نظر ذینفعان سازمان

این استاندارد قابلیت پیاده سازی در همه سازمان ها، فارغ از ابعاد و نوع فعالیتهای آنها اعم از تولیدی و خدماتی را دارد. «سیستم مدیریت کیفیت» با در نظر گرفتن ورودی ها، فرآیندها و خروجی های مورد نظر هر سازمان و برقراری تعامل مناسب بین آنها، سازمان ها را در مسیر دستیابی به اهداف مدیریتی و برآورده ساختن الزامات کیفی مشتریان هدایت میکند. به طور خلاصه میتوان گفت استاندارد ISO 9001 چارچوبی را بیان می کند که سازمانها را مکلف به تمرکز بر الزامات و نیازمندیهای مشتری، فرآیندهای دستیابی به اهداف مدیریتی و رشد و توسعه پایدار می نماید.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.