این سند راهنمایی هایی را برای ایجاد یک محیط سودمند متقابل ارائه می دهد که همه را تشویق می کند تا با اهداف، اهداف و ارزش های سازمان مرتبط شوند و سازمان به گونه ای از افراد خود حمایت کند که کار با کیفیت و فرصت هایی برای توسعه و تحقق حرفه ای فراهم کند. سازمان‌ها می‌توانند از راهنمایی‌ها برای تعیین اینکه چه چیزی برای بافت داخلی و خارجی سازمان عملی یا با اهمیت است، صرف نظر از اندازه، نوع، ساختار، ماهیت یا پیچیدگی آن، چه در بخش عمومی، خصوصی یا داوطلبانه، استفاده کنند. در حالی که تعاریف زیادی از مشارکت کارکنان وجود دارد، تمرکز این سند بر پرورش است. خیر و صلاح کارکنان و خیر سازمانی که برای آن کار می کنند و برای منافع متقابل در سازمان رابطه استخدامی می توان آن را به عنوان ترکیبی از مفاهیم منابع انسانی موجود، از جمله رضایت شغلی، مشاهده کرد.

 تعهد به سازمان و رفتار فرا نقشی، برای مثال تلاش اختیاری. این سند راهنمایی برای تسهیل درک مشترک و حفظ ثبات ارائه می دهد در سیاست‌ها، فرآیندها و شیوه‌هایی که رویکرد مشارکتی بین سازمان‌ها را ترویج می‌کنند، کارکنان و در صورت وجود، نمایندگان شناخته شده آنها برای حمایت از مشارکت کارکنان. این تمرکز دوگانه بر اهداف سازمانی و افزایش تجربه فردی در کار می تواند باشد با عملکرد پایدار مرتبط است و برای موفقیت هر سازمان و رفاه افراد در محل کار بسیار مهم است. این سند برای هر کسی که برای یا از طرف یک سازمان کار می کند اعمال می شود. رهنمودهای موجود در این سند به منظور نقض قوانین ملی کار، قراردادهای جمعی ایجاد شده یا قراردادهای دسته جمعی نیست.

برای دریافت آخرین نسخه این استاندارد از لینک زیر اقدام کنید.