مشتری گرایی به عنوان یکی از هفت اصول مدیریت کیفیت در سری استانداردهای 9001 ISO مورد توجه اکید قرار می گیرد و با الزامات گسترده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر 9001 ISO متبلور می شود. راهنمای تبیین عوامل رضایتمندی مشتریان بر مبنای استاندارد 10001 ISO و رسیدگی به شکایات مشتریان در داخل و در خارج سازمان بر مبنای استاندارد 10002 ISO و 10003 ISO و راهنمای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای الزامات ISO 10004 به سازمان کمک می کند تا الزامات 9001 ISO در این زمینه را به نحو مناسبی پاسخگو باشد.